Vetenskaplig verksamhetsberättelse år 2022

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen lämnar WGS stöd till inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center med ett centralt läge i Stockholm. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalttvå år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2022 från 48 olika nationer; Indien, Kina, Tyskland och Spanien var i nämnd ordning mest representerade. VD anordnade en Vårmottagning för hyresgästerna i festvåningen på Wenner-Gren Center den 9 och 10 maj.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskiltl ovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands med möjlighet till en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringa tid vid svenska lärosäten.

Under 2022 har WGS beviljat stöd till totalt 81 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (25), sabbatsstipendiater (5), utländska postdoktorer (41) och seniora gästforskare (10). Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har fördelningen inkomna och beviljade ansökningar i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2022 har 33 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 24 som stipendiater utomlands, 1 som stipendiat i Sverige och 8 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en digital träff på våren och en fysisk träff på Wenner-Gren Center på hösten. Några aktiva Fellows redogjorde för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden, och ett par tidigare Fellows gav mer långsiktiga synpunkter på programmet och handfasta råd om forskarkarriären. På höstträffen höll Christina Moberg, KTH, en inspirationsföreläsning. Merparten av aktiva WG Fellows deltog i bådaträffarna.

För elfte gången arrangerade WGS en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center den 15 september. Den riktar sig till WG Fellows och nyligen hemkomna postdoktorer, och annonseras via kontaktpersoner på universiteten. Totalt deltog omkring 70 postdoktorer och unga forskare. Syftet är att informera om tjänstemöjligheter, forskningsfinansiering, etc. för unga forskare som planerar att etablera sig i Sverige. Åtta olika forskningsfinansiärer presenterade sina program för stöd till forskare, och därefter ledde VD en diskussion om karriärplanering. En gemensam lunch gav deltagarna tillfälle att knyta kontakter.

De seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig till USA och Tyskland.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, och drygt hälften av de beviljade stipendierna gick till Stockholm/Uppsala-regionen. Inte mindre än 20 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Indien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Spanien och Storbritannien. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få andra forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från Europa, USA, Asien, och Australien, och de svenska värdinstitutionerna var spridda över landet.

Av de planerade fyra WG-symposierna i egen regi kunde endast två genomföras under året, nämligen ”Global History and the Modern World” (programkommitté: Sir David Cannadine, Simon Goldhill, Björn Wittrock), och ”Internationalization and Academic Mobility in the 21st Century” (programkommitté: Mia Liinason, Frida Bender, Ewa Machotka, Philippe Tassin, alla medlemmar i SUA). WGS stöder också externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under 2022 beviljades 11 ansökningar detta stöd.

Gästföreläsningar med stöd från WGS har under 2022 beviljats 9 svenska forskare/forskargrupper för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare. Gästföreläsrena som kom från USA, Storbritannien, Italien, Sydkorea och Tyskland har gästat universitet och högskolor runt om i landet.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Under 2022 beviljades 65 resestipendier.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2022 har anslag beviljats för delfinansiering av ForskarFredag i Stockholm, och utställningen Unga Forskare.

Stockholm den 27 februari 2023

Britt-Marie Sjöberg
VD, Wenner-Gren Stiftelserna