Vetenskaplig verksamhetsberättelse år 2023

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen lämnar WGS stöd till inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center med ett centralt läge i Stockholm. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2023 från 47 olika nationer; Kina, Indien, Italien, Frankrike och Iran var i nämnd ordning mest representerade. VD anordnade en Vårmottagning för hyresgästerna i festvåningen på Wenner-Gren Center den 15 och 16 maj.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands med möjlighet till en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringatid vid svenska lärosäten.

Under 2023 har WGS beviljat stöd till totalt 91 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (23), sabbatsstipendiater (10), utländska postdoktorer (50) och seniora gästforskare (8). Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har fördelningen inkomna och beviljade ansökningar i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2023 har 35 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 23 som stipendiater utomlands och 12 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en digital träff på våren och en Fellow-träff på Wenner-Gren Center på hösten. Ett par aktiva Fellows redogjorde för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden, och ett par tidigare Fellows gav mer långsiktiga synpunkter på programmet och gav handfasta råd om forskarkarriären. På höstträffen höll styrelseledamoten prof. Arne Jarrick, SU, en föreläsning om sin forskning. Merparten av aktiva WG Fellows deltog i båda träffarna.

De seniora svenska sabbatsstipendiaterna erhåller bidrag till de merkostnader en vistelse utomlands innebär. De sökte sig till USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet och två tredjedelar av de beviljade stipendierna gick till Stockholm/Uppsala-regionen. Inte mindre än 18 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Indien, Kina, Brasilien och Frankrike. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendiebidrag till de ökade merkostnaderna i samband med sin vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från Europa, USA och Australien, och flera svenska värdinstitutioner deltog.

WGS stöder företrädesvis externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under 2023 beviljades 13 ansökningar detta stöd. Av de planerade tre WG-symposierna i egen regi kunde endast två genomföras under året.

Gästföreläsningar med stöd från WGS har under 2023 beviljats 3 svenska forskare/forskargrupper för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare från Brasilien, Storbritannien och USA.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Under 2023 beviljades 73 resestipendier.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2023 har anslagbeviljats för delfinansiering av Sveriges Unga Akademi, utställningen Unga Forskare, Forskarskolan i Karlskoga, ForskarFredag i Stockholm och International Young Physicists’ Tournament i Malmö.

WGS har under 2023 beviljat 2 skattefria stipendier ur Inge Jonssons fond till yngre disputerade forskare inom humaniora som vill initiera forskning kring ett väldefinierat vetenskapligt problem som kräver insatser från mer än ett vetenskapsområde. Engångssatsningen för forskare från Ukraina, som initierades 2022, har totalt omfattat 15 stipendier till forskare som varit verksamma i forskargrupper vid svenska universitet under2022 och 2023.

Stockholm den 19 januari 2024
Britt-Marie Sjöberg
Vetenskapssekreterare
Wenner-Gren Stiftelserna