Vetenskaplig verksamhetsberättelse hösten 2020 och år 2021

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen organiserar WGS Wenner-Gren Distinguished Lectures, och bekostar inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center med ett centralt läge i Stockholm. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2021 från 40 olika nationer; Indien, Kina, Spanien, Tyskland och Frankrike var i nämnd ordning mest representerade.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands åtföljd av en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringa tid vid svenska lärosäten.

Under hösten 2020 och år 2021 har WGS beviljat stöd till totalt 207 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (23), sabbatsstipendiater (15), utländska postdoktorer (155) och seniora gästforskare (12). På grund av covid-pandemin har ca en del, främst bland de seniora forskarna, fått skjuta upp sina forskarutbyten till 2022. Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har andelen inkomna och beviljade ansökningar för kvinnliga sökanden i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2021 har 28 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 20 som stipendiater utomlands, 3 som stipendiater i Sverige och 5 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en Fellow-träff på Wenner-Gren Center. I år hölls istället två digitala träffar den 29 april och den 23 september, där merparten av aktiva WG Fellows och en del styrelseledamöter deltog. Ett par aktiva Fellows redogjorde för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden, och ett par tidigare Fellows gav mer långsiktiga synpunkter på programmet och gav handfasta råd om forskarkarriären. De digitala träffarna har varit uppskattade, och vi planerar inför 2022 att hålla en digital träff på våren och förhoppningsvis en fysisk träff på hösten. Alla aktiva Fellows rapporterade att de trots covid-pandemin har kunnat genomföra sina projekt med vissa modifieringar.

De seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig till Europa, Asien och USA. En tredjedel av stipendiaterna på grund av covid-pandemin fått ändra tiden för eller förkorta sitt forskarutbyte.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, och knappt hälften av de beviljade stipendierna gick till Stockholm/Uppsala-regionen. På grund av covid-pandemin har stipendiater tillåtits skjuta upp startdatum. Inte mindre än 30 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Indien, USA, Spanien, Tyskland, Kina och Storbritannien. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från Europa, USA, Asien, Australien och Sydamerika, och de svenska värdinstitutionerna var spridda över landet. Några stipendiater har på grund av covid-pandemin fått skjuta upp eller förkorta sitt forskarutbyte.

WGS stöder företrädesvis externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under hösten 2020 och år 2021 beviljades 19 ansökningar detta stöd, men en del har på grund av covid-pandemin skjutits upp eller genomförts digitalt. De planerade tre WG-symposierna i egen regi kunde på grund av covid-pandemin inte arrangeras under året utan har preliminärt skjutits upp till 2022.

Gästföreläsningar med stöd från WGS är av två slag: Wenner-Gren Distinguished Lectures och reguljära gästföreläsningar vid universitet och högskolor. Under 2021 har endast 1 forskare/institutioner sökt och beviljats anslag för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare. Ingen Distinguished Lecture anordnades under 2021.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Söktrycket under hösten 2020 och år 2021 var på grund av covid-pandemin betydligt lägre än normalt och endast 40 resestipendier beviljades, vilket innebär en nedgång med drygt 80% under denna period.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2021 har anslag beviljats för delfinansiering av ForskarFredag i Stockholm, utställningen Unga Forskare, Sonja Kovalevsky-dagarna, och slutförandet av projektet Kommunikation av akut men osäker kunskap – Medierapportering och tillit i samband med Coronaviruset.

Stockholm den 31 januari 2022

Britt-Marie Sjöberg
Verkställande direktör
Wenner-Gren Stiftelserna