Wenner-Gren Fellow-stipendier för
postdoktoral utbildning 

Ändamål

De skattefria Wenner-Gren Fellow-stipendierna är stiftelsernas mest exklusiva program och avsikten är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.

Omfattning

I. Stipendietiden utomlands omfattar högst 3 år.

Om postdoktorsutbildningen utomlands planeras för kortare tid än 3 år skall detta särskilt motiveras i ansökan. Kontakta i så fall sekretariatet för att få upplysning om vilka regler som gäller.

Stipendiet skall påbörjas under perioden 1 juli - 1 december under året det beviljas.

II. Efter stipendietidens utgång söker stipendiaten anslag för två års lön som forskare vid svensk institution.

Behörighet att söka

Svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Doktorsexamen får inte vara avlagd tidigare än tre år före ansökningstillfället (det får inte ha gått mer än tre år mellan disputation och ansökningstillfället den 31 januari) och senast den 30 juni under ansökningsåret.

Särskilda förutsättningar

Sökanden skall ha erhållit bindande utfästelser om möjlighet för forskning vid:
- Den utländska institution till vilken postdoktorsvistelsen avses vara förlagd, villkorat till att sökt stipendium erhålls.
- Den svenska institution vid vilken sökanden avser att vara verksam efter återkomsten till Sverige, villkorat till att sökt stipendium erhålls.

Ekonomiska villkor

I. För stipendietiden erhåller stipendiaten:
a. Stipendiebeloppet (skattefritt) varierar beroende på värdland och familjesituation.
b. Kostnaderna för resa tur och retur till den utländska institutionen (Apex, ekonomiklass), förutsatt att den sökande inte redan befinner sig i utlandet.
c. Ersättning för förlorat barnbidrag.
d. Stipendiet kan efter förfrågan eventuellt förlängas med tre månaders föräldraledighet om barnet föds under utlandsvistelsen.
e. Stipendier från annat håll på ett belopp upp till totalt 200.000 kr/år kan efter särskild begäran som regel godtas som komplement till WGS-stipendiet.

II. Efter förnyad och beviljad ansökan om anställning i Sverige erhåller värdinstitutionen/värduniversitetet ett belopp avsett att täcka lönekostnaderna för stipendiatens forskartjänst.

I samband med anställning som forskare erhåller sökanden dessutom ett startbidrag på 400.000 kr (exkl. over head-kostnad) samt möjlighet att när som helst under året från WGS ansöka om stipendium för utländsk postdoktor.

Utbetalning sker halvårsvis i förskott efter rekvisition från stipendiaten (för stipendieperioden) och från institutionen (för forskartjänstperioden). Första utbetalning sker tidigast en månad före resans start. I samband med första rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".

Länk till rekvisitionsblankett W-G Fellow stipendium.
Länk till rekvisitionsblankett W-G Fellow-tjänst.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 31 januari kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Ansökningsportalen öppnar två månader innan sista ansökningsdag.

Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen helgfria vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, MEN sidan som heter "personuppgifter" där man bl a fyller i sin adress, disputationsdatum osv ska skrivas på svenska. Själva adressen kan skrivas på engelska om det är ett utländskt universitet. "Annan adress" fyller man endast i om man vill ha korrespondens från oss skickad till annan adress än sin institutionsadress.

Rapportering

Stipendiaten skall en gång per år inge kort rapport om hur forskningsprojektet fortskrider, och stipendiatens planer för det kommande året.

I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org

 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp