Särskilda anslag

Anslagen är avsedda som stöd till forskning, som ej faller inom ramen för stiftelsens övriga verksamhetsformer. Medel ges inte till forskningsanslag (löner, driftmedel och/eller utrustning), stipendier, publiceringsbidrag och resor (symposier etc.). Stöd ges heller inte till forskarutbildning.

Principer

Denna typ av anslag ges endast i begränsad utsträckning och samråd bör alltid ske med Vetenskapssekreteraren (prof. Britt-Marie Sjöberg) innan ansökan inges.

Ansökningstider

När som helst under året.

Ansökans innehåll

Några formella krav på ansökans utformning finnes icke.

I ansökan skall anges för vilket ändamål medel sökes, beräknade kostnader samt vilka bidrag som sökts och/eller erhållits från andra håll.

Behandling av ansökningar

Efter beredning av ansökningarna i det vetenskapliga rådet tas beslut av stiftelsernas styrelser vid styrelsesammanträde.

Utbetalning och rapportering

Utbetalning sker mot rekvisition tidigast 1 månad i förväg, och senast 3 månader efter anslagstidens utgång, i annat fall anses anslaget förverkat.
I samband med rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".
Efter projekttidens slut ska en rapport sändas in till Wenner-Gren Stiftelserna. Om anslaget resulterar i en skrift skall i denna anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Länk till rekvisitionsblankett

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp