Sabbatsstipendier

Det skattefria stipendiet är avsett att underlätta för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.

Behörig att söka

Svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista ansökningsdag), dvs examen är mer än 5 år gammal.

Ansökningstid

10 mars och 1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 mars kl 23:59 eller 1 oktober kl 23:59 - se "villkor och ansökningsförfarande" längre ned på sidan). Om detta datum infaller lördag-söndag skall ansökningarna vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast kl 23:59 efterföljande måndag. Besked om utdelning ges som regel efter två månader.

Omfattning av stipendietiden

Stipendierna beviljas för en tid av lägst 3 och högst 12 månader med start under det kalenderhalvår (1 juli alt. 1 januari) som följer närmast ansökningstillfället. Stipendierna är avsedda som bidrag till de merkostnader som stipendiaterna ådrar sig genom resan till den utländska institutionen, dubbel bosättning, sjukförsäkring, skolavgifter för barn etc under utlandsvistelsen. Stipendiet kan inte förlängas eller komplettera stipendium från annan finansiär om utlandsvistelsen blir längre än 12 månader.

Ansökans innehåll

Se även "Villkor och ansökningsförfarande" nedan. Ansökan sammanfattas på första sidan. Använd följande underrubriker: Utbildning och kompetens; Forskningsprojekt; Val av värd; Sabbatsvistelsens betydelse (för sökanden).

Till ansökan skall bifogas meritförteckning (curriculum vitae); förteckning över 10 utvalda publikationer; kortfattat program för den planerade forskningen/projektet (högst 5 sidor, inkl. referenser), en redogörelse för familjesituationen och ökade omkostnader i samband med vistelsen i utlandet samt intyg från utländsk institutionschef att arbetsplats kan beredas under stipendietiden. Alla bilagor ska skrivas i Times storlek 12.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, MEN sidan som heter "personuppgifter" där man bla fyller i sin adress, disputationsdatum osv ska skrivas på svenska. "Annan adress" fyller man endast i om man vill ha korrespondens från oss skickad till annan adress än sin institutionsadress.

Utbetalning av stipendiet

Utbetalning av stipendiet sker (direkt till stipendiatens privata bankkonto) för högst 6 månader i förskott efter framställan för varje gång av stipendiaten. Observera att vi inte ersätter traktamente, "overhead"-kostnader eller andra påslag. I samband med första rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Stipendiet får endast utnyttjas utomlands inom den tid och för det ändamål, som angivits i ansökan. Efter stipendietidens utgång skall kort rapport inges till Vetenskapssekretariatet. I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 10 mars respektive den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar 2 månader innan respektive sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp