Resestipendier

De skattefria stipendierna är avsedda som bidrag till kortare tids aktivt deltagande utomlands i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistelser utomlands.

Behörig att söka

Svensk forskare som vid ansökningstillfället (sista ansökningsdag) avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam i Sverige, eller utländsk disputerad forskare som vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år.

Ansökningstid

Stipendierna kan sökas två gånger om året nämligen 10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni nästkommande år, och 1 oktober för resor 1 januari - 31 december nästkommande år.

Ansökningarna ska vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast kl 23:59 den 10 mars respektive 1 oktober. (Infaller sista ansökningsdag under en helg ska ansökan vara sekretariatet tillhanda innan kl 23:59 nästkommande måndag - se "villkor och ansökningsförfarande" längre ned på sidan).

Besked om bidrag lämnas som regel två månader efter ansökningstidens utgång.

Ansökans innehåll

I ansökan skall anges ändamålet med resan, resmål och tidsperiod. Vidare skall specificerade kostnader anges och vilka bidrag som sökts och/eller erhållits från andra fonder. Om sökanden är utländsk disputerad forskare specificeras tiden i Sverige.

Särskild motivering för resan krävs (betydelse för pågående eller planerad forskning; annan betydelse). Av motiveringen skall också framgå i vilken utsträckning sökanden aktivt deltar i konferensen/symposiet/workshopen med föredrag, poster eller motsvarande. 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, MEN sidan som heter "personuppgifter" där man bla fyller i sin adress, disputationsdatum osv ska skrivas på svenska. "Annan adress" fyller man endast i om man vill ha korrespondens från oss skickad till annan adress än sin institutionsadress.

Utbetalning av stipendier

Utbetalning av stipendium sker efter avslutad resa mot avgiven redovisning, vartill verifikationer styrkande utgifterna skall fogas. I samband med rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".
För att pengarna ska betalas ut måste rekvisitionen vara Wenner-Gren Stiftelserna tillhanda senast tre månader efter resans slut, i annat fall anses anslaget förverkat. Observera att vi inte ersätter traktamente, "overhead"-kostnader eller andra påslag.

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Stipendiet måste utnyttjas för den resa och inom den tid som angivits i ansökan. Resan ska utgå och avslutas i Sverige.

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 10 mars respektive den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar 2 månader innan respektive sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp