Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid svensk vetenskaplig institution.

Behörig att ansöka

Svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorn skall ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag), dvs examen är högst fem år gammal (och senast avlagd den 31 december under ansökningsåret). Han/hon får inte ha vistats i Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om utländsk postdoktor vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för utländsk postdoktor kan ej söka för annan postdoktor. Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas.

Ansökningstid

1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober kl. 23:59). Om detta datum infaller lördag-söndag skall ansökan vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast efterföljande måndag. Besked om utdelning ges som regel efter två månader.
Ansökningsportalen öppnar för det här stipendieprogrammet 2 månader innan sista ansökningsdag.

Omfattning av stipendierna

Stipendierna beviljas för en tid av lägst 3 och högst 24 månader.

Ansökans innehåll

Ansökan sammanfattas på första sidan. Använd följande underrubriker: Forskningsprojektet; Postdoktorens utbildning och kompetens; Postdoktorens betydelse för sökanden/värdinstitutionen. 

Till ansökan skall bifogas en kortfattad beskrivning av det planerade forskningsprojektet (högst 5 sidor, inkl. referenser), motivera särskilt postdoktorns specifika värde för verksamheten, postdoktorns meritförteckning (curriculum vitae) och förteckning över 10 utvalda publikationer. Även huvudmannens CV (kort version) bifogas samt lista på 10 utvalda publikationer. Alla bilagor ska skrivas i Times, storlek 12.

Utbetalning av stipendium

Stipendiet utbetalas kvartalsvis i förskott efter framställan som undertecknats av värd och stipendiat. Rekvisition om utbetalning av stipendiet skall inges till vetenskapssekretariatet 15 dagar före varje utbetalningsdag. Beviljat stipendium betalas ut direkt till gästforskaren.

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Det skattefria stipendiet är på 28.000 kr per månad. Faktiska resekostnader ersätts (APEX; ekonomiklass) förutsatt att stipendiaten inte redan befinner sig på plats. Stipendiet kan ev förlängas med tre månader vid föräldraledighet om barnet föds under stipendietiden, men man måste då först kontakta Vetenskapssekretariatet i god tid innan för information om våra regler. Stipendier från annat håll på ett belopp upp till totalt 100.000 kronor/år kan godtas som komplement till WGS-stipendiet. Stipendiet skall utnyttjas i Sverige inom den tid och för det ändamål, som angivits i ansökan. Efter stipendietidens utgång skall kort rapport inges till Vetenskapssekretariatet. I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller vanligtvis support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09:00 och 16:00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar två månader innan sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp