Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)

De skattefria stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska disputerade forskare att verka vid svensk vetenskaplig institution.

Behörig att ansöka

Svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorn skall ha avlagt doktorsexamen senare än fem år före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag), dvs examen är högst fem år gammal (och senast avlagd den 31 december under ansökningsåret). Han/hon får inte ha vistats i Sverige mer än nio månader före ansökningstillfället (= sista ansökningsdag). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om utländsk postdoktor vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för utländsk postdoktor kan ej söka för annan postdoktor. Ansökningar från unga forskare kommer att särskilt beaktas.

Ansökningstid

1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober kl. 23:59). Om detta datum infaller lördag-söndag skall ansökan vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast efterföljande måndag. Besked om utdelning ges som regel efter två månader.
Ansökningsportalen öppnar för det här stipendieprogrammet 2 månader innan sista ansökningsdag.

Omfattning av stipendierna

Stipendierna beviljas för en tid av lägst 6 och högst 24 månader.

Ansökans innehåll

Ansökan sammanfattas på första sidan. Använd följande underrubriker: Forskningsprojektet; Postdoktorens utbildning och kompetens; Postdoktorens betydelse för sökanden/värdinstitutionen. Ansökan ska även innehålla postdoktorns meritförteckning (curriculum vitae) och förteckning över 10 utvalda publikationer, samt huvudmannens CV (kort version) och  lista på 10 utvalda publikationer.

Till ansökan skall bifogas en kortfattad beskrivning av det planerade forskningsprojektet (högst 5 sidor, inkl. referenser). Våra vetenskapliga bedömare är erfarna granskare, dock utan specialistkunskaper inom en del forskningsfält. Inled därför forskningsplanen med en allmänvetenskaplig sammanfattning på 1/2 A4-sida. Använd följande rubriker i forskningsplanen: Allmänvetenskaplig sammanfattning, Syfte, Betydelse, Bakgrund, Frågeställning och preliminära resultat, Arbetsplan, Postdoktorns betydelse för projektet, Referenser.  Alla bilagor ska skrivas i Times, storlek 12.

Utbetalning av stipendium

Stipendiet utbetalas kvartalsvis i förskott efter framställan som undertecknats av värd och stipendiat. I samband med första rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare". Rekvisition om utbetalning av stipendiet skall inges till vetenskapssekretariatet 15 dagar före varje utbetalningsdag. Beviljat stipendium betalas ut direkt till gästforskaren.

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Det skattefria stipendiet är på 28.000 kr per månad. Faktiska resekostnader ersätts (APEX; ekonomiklass) förutsatt att stipendiaten inte redan befinner sig på plats. Stipendiet kan ev förlängas med tre månader vid föräldraledighet om barnet föds under stipendietiden, men man måste då först kontakta Vetenskapssekretariatet i god tid innan för information om våra regler. Stipendier från annat håll på ett belopp upp till totalt 100.000 kronor/år kan godtas som komplement till WGS-stipendiet. Stipendiet skall utnyttjas i Sverige inom den tid och för det ändamål, som angivits i ansökan.

Delrapportering ska sändas in efter 12 månader samt slutrapportering senast tre månader efter stipendietidens utgång. Rapporterna ska vara underskrivna av värd och gästforskare och laddas upp i ansökningsportalen under fliken rapportering på den aktuella ansökan. En rapport får vara max 5 sidor. I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller vanligtvis support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09:00 och 16:00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar två månader innan sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp