Inge Jonssons fond

Wenner-Gren Stiftelserna, genom Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, utlyser skattefria stipendier om 50 000 kronor för yngre disputerade forskare inom humaniora.

Stipendierna avser att bidra till att initiera forskning kring ett väl definierat vetenskapligt problem som kräver insatser från mer än ett vetenskapsområde. Stiftelsen ser gärna att sökande samarbetar med forskare inom flera vetenskapsområden, beroende på vad uppgiften kräver. Alla andra vetenskapsområden, inklusive samhällsvetenskap, är således inkluderade.

Behörig att söka
Svensk disputerad forskare, eller utländsk disputerad forskare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ansökningstid

1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober kl. 23:59). Om detta datum infaller lördag-söndag skall ansökan vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast efterföljande måndag. Besked om utdelning ges som regel efter två månader.
Ansökningsportalen öppnar för det här stipendieprogrammet 2 månader innan sista ansökningsdag.

Ansökans innehåll
Ansökan sammanfattas på första sidan. I sammanfattningen skall anges för vilket ändamål medel söks, eventuell samarbetspartner, beräknade kostnader, samt vilken annan finansiering som finns för projektet. Till ansökan bifogas ett kortfattat forskningsprogram (max 5 sidor) som beskriver problemställningen, dess relevans, varför den kräver insatser från mer än ett vetenskapsområde för sin behandling, samt en kortfattad plan för hur stipendiet ska användas. Alla bilagor ska skrivas i Times, storlek 12.

Utbetalning av stipendiet
Beviljat stipendium betalas ut direkt till stipendiaten. I samband med rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".

Stipendiet har en dispositionstid på 12 månader. Utfallet från verksamheten skall redovisas i en kort rapport senast 3 månader efter dispositionstidens slut.
Länk till rekvisitionsblankett

Ansökningsförfarande
Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09:00 och 16:00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar två månader innan sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-post: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp