Gästforskarstipendier

De skattefria stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.

Behörig att söka

Svensk forskare som är värd för utländsk forskare. Den utländska seniora forskaren skall ha avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället (=sista ansökningsdag), dvs examen är mer än fem år gammal (jfr Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige). Sökanden kan endast inlämna en ansökan om gästforskare vid varje ansökningstillfälle. Sökande som vid ansökningstillfället innehar stöd från stiftelserna för en gästforskare kan ej söka för annan gästforskare.

Ansökningstid

10 mars och 1 oktober (ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 mars kl 23:59 eller 1 oktober kl. 23:59 - se "villkor och ansökningsförfarande" längre ned på sidan). Om detta datum infaller lördag-söndag skall ansökningarna vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast kl 23:59 efterföljande måndag. Besked om utdelning ges som regel efter två månader.

Omfattning av stipendierna

Stipendierna beviljas för en tid av lägst 1 och högst 12 månader med start under det kalenderhalvår (1 juli alt. 1 januari) som följer närmast efter ansökningstillfället. Stipendierna är avsedda som bidrag till de merkostnader som gästen ådrar sig genom att förlägga sin verksamhet till Sverige (resa, dubbel bosättning, sjukförsäkring etc.).

Ansökans innehåll

Se även "Villkor och ansökningsförfarande" nedan. Ansökan sammanfattas på första sidan. Använd följande underrubriker: Forskningsprojektet; Gästforskarens utbildning och kompetens; Gästforskarens betydelse för sökanden/värdinstitutionen. Ansökan ska även innehålla gästprofessorns meritförteckning (curriculum vitae) och förteckning över 10 utvalda publikationer, samt huvudmannens CV (kort version) och lista på 10 utvalda publikationer.

Till ansökan skall fogas en kortfattad beskrivning av det planerade forskningsprojektet (högst 5 sidor, inkl. referenser), samt en ekonomisk redogörelse för familjesituationen och ökade omkostnader i samband med vistelsen i Sverige.  Alla bilagor ska skrivas i Times storlek 12.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, MEN sidan som heter "personuppgifter" där man bla fyller i sin adress, disputationsdatum osv ska skrivas på svenska. "Annan adress" fyller man endast i om man vill ha korrespondens från oss skickad till annan adress än sin institutionsadress.

Utbetalning av stipendium

Stipendiet utbetalas kvartalsvis i förskott efter framställan som för varje gång undertecknas av värd och stipendiat. I samband med första rekvisition ska kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare". Rekvisition om utbetalning av stipendiet skall inges till Vetenskapssekretariatet 15 dagar före varje utbetalningsdag. Beviljat stipendium betalas ut direkt till gästforskaren. Om det tar lång tid att öppna ett svenskt bankkonto eller att gästforskaren är i Sverige en kortare tidsperiod så kan utbetalning ske till gästforskarens bankkonto i hemlandet (beroende på vilket land det gäller). Observera att vi inte ersätter traktamente, "overhead"-kostnader eller andra påslag.

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Stipendiet skall utnyttjas i Sverige inom den tid och för det ändamål som angivits i den beviljade ansökan. Efter stipendietidens utgång skall kort rapport inges till Vetenskapssekretariatet. I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 10 mars respektive den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar två månader innan respektive sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen:
http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp