Gästföreläsaranslag

Anslagen är avsedda att underlätta för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Behörig att söka

Den inbjudande forskaren eller institutionen. För inbjudan av utländska forskare till symposier/konferenser hänvisas till ansökningstillfällen
10 mars respektive 1 oktober (se "Externa symposier").

Tid för ansökan

Ansökan kan göras när som helst under året dock senast 2 månader före dagen för den föreläsning som ansökan avser. Besked om utdelning kan som regel ges inom 1 månad. Sänds ansökan in under sommaren tar det dock längre tid att få svar på ansökan, ca 2 månader.

Ansökans innehåll

I ansökan skall anges vem som är föreläsare, ämnet för den planerade föreläsningen, inför vilket auditorium föreläsningen skall hållas samt 
motivering till varför just denna föreläsare bjuds in.

I ansökan skall anges vilka kostnader, som avses bli täckta genom det sökta anslaget. Arvode och OH betalas inte ut.

Utbetalning och rapportering

Utbetalning sker när anslagstagaren rapporterat att föreläsningen har hållits. I samband med rekvisition ska institutionens kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare". För att pengarna ska betalas ut måste rekvisitionen vara Wenner-Gren Stiftelserna tillhanda senast tre månader efter det att föreläsningen ägt rum. Vid rekvisitionen anges institutionskonto till vilket utbetalningen skall ske. Det ska också fyllas i på formuläret vad pengarna har använts till.

Länk till rekvisitionsblankett.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp