Gästföreläsaranslag

Anslagen är avsedda att underlätta för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare. Anslagen riktar sig främst till vetenskapligt utbyte och inte till undervisning. För inbjudan av utländska forskare till symposier/konferenser hänvisas till ansökningstillfällen 10 mars respektive 1 oktober (se "Externa symposier").

Behörig att söka

Den inbjudande forskaren eller institutionen.

Ansökningstid

Ansökan kan göras när som helst under året dock senast 2 månader före dagen för den gästföreläsning som ansökan avser. Ansökan görs i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Ansökans innehåll

I ansökan ska anges vem som är gästföreläsare, ämnet för den planerade föreläsningen, inför vilket auditorium föreläsningen skall hållas samt motivering till varför just denna gästföreläsare bjuds in.

I ansökan ska anges vilka kostnader, som avses bli täckta genom det sökta anslaget. Arvode och OH ersätts ej.

Utbetalning

Besked om utdelning kan som regel ske inom 1 månad. Sänds ansökan in under sommaren tar det dock längre tid att få svar på ansökan, ca 2 månader. Utbetalning sker efter att gästföreläsningen har hållits. För att pengarna ska betalas ut ska rekvisitionen skickas per epost till Maria Helgöstam <maria.helgostam@swgc.org> senast tre månader efter det att föreläsningen ägt rum. På rekvisitionsblanketten ska anges vilka kostnader som avses täckas.

I samband med rekvisition ska institutionens kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".

Rapportering

Vid gästföreläsningen ska anges att stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökningsförfarande

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. Epost: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp

Länk till rekvisitionsblankett. Observera att rekvisitionsblanketten endast ska användas om ansökan beviljas och efter att kontrakt erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna.