Anslag till externa internationella symposier

Anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.

Principer

Anslag ges huvudsakligen till mindre symposier och ej till internationella kongresser. Symposiet måste äga rum efter nästkommande halvårsskifte. Ansöker man till den 10 mars ska symposiet äga rum efter den 1 juli och söker man till 1 oktober ska symposiet äga rum efter den 1 januari kommande år. Anslag beviljas med högst 150.000 kr per symposium.

Ansökningstider

10 mars och 1 oktober. Besked om utdelning kan som regel ges efter två månader. Ansökningarna ska vara Vetenskapssekretariatet tillhanda senast kl 23:59 den 10 mars respektive 1 oktober. Infaller sista ansökningsdag under en helg ska ansökan vara sekretariatet tillhanda senast kl 23:59 nästkommande vardag. Support för aktuell utlysning kan ges vardagar mellan kl 09.00 och 16.00. Se även "ansökningsförfarande" nedan.

Ansökans innehåll

Ansökan skall innehålla titel, plats och tid för symposiet. Dessutom anges sökt belopp och om anslag sökts/erhållits från annan källa.
Symposiets målsättning och genomförande beskrivs dels i en Sammanfattning (på huvudblanketten), dels mer utförligt med en serie bilagor (se nedan). Sammanfattningen skall innehålla en kortfattad redogörelse för symposiets målsättning, vetenskapliga program och internationella karaktär. Dessutom anges antalet deltagare och antalet inbjudna utländska talare. 

Även sökandes CV och förteckning över 10 utvalda publikationer ska finnas med i ansökan.

Symposiet beskrivs mer utförligt i följande bilagor (använd Times, storlek 12):
Motivering och program för symposiet (Bil. 1), Symposiets totala budget, dvs beräknade intäkter och utgifter kostnader (Bil. 2).

Utbetalning av anslag

Utbetalning sker mot rekvisition med angivande av institutionskonto tidigast 1 månad före och senast 3 månader efter symposiets genomförande, i annat fall anses anslaget förverkat.

Länk till rekvisitionsblankett.

Rapportering

En kortfattad rapportering om symposiets genomförande skall inges till Vetenskapssekretariatet inom 3 månader efter symposiets avslutande.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast den 10 mars respektive den 1 oktober kl 23:59. Om detta datum infaller lördag-söndag stänger portalen istället senast efterföljande måndag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag. Ansökningsportalen öppnar 2 månader innan respektive sista ansökningsdag.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp