Anslag till externa internationella symposier

Anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige. Anslag ges huvudsakligen till mindre symposier och ej till internationella kongresser.

Omfattning och ekonomiska villkor

Symposiet ska äga rum efter nästkommande halvårsskifte. Ansöker man till den 10 mars ska symposiet äga rum efter den 1 juli och söker man till 1 oktober ska symposiet äga rum efter den 1 januari kommande år. Anslag beviljas med högst 150.000 kr per symposium.

Ansökningstid

Ansökan ska göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal senast 10 mars kl 23:59 respektive 1 oktober kl 23:59. Om sista ansökningsdag infaller en lördag eller söndag stänger portalen istället efterföljande måndag kl 23:59.

Ansökningsportalen öppnar två månader innan respektive ansökningsdag. Vetenskapssekretariatet (tel: 08-736 98 15) tillhandahåller i mån av tid support för den aktuella utlysningen vardagar mellan kl 09.00 och 16.00 till och med sista ansökningsdag.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla titel, plats och tid för symposiet. Dessutom anges sökt belopp, samt om anslag sökts/erhållits från annan källa.

Symposiets målsättning och genomförande beskrivs dels i en Sammanfattning (på huvudblanketten), dels mer utförligt med en serie bilagor (se nedan). Sammanfattningen skall innehålla en kortfattad redogörelse för symposiets målsättning, vetenskapliga program och internationella karaktär. Dessutom ska antalet deltagare och antalet inbjudna utländska talare anges. 

Symposiet beskrivs mer utförligt i följande bilagor (använd Times, storlek 12):
- Motivering och utförligt program för symposiet
- Symposiets totala budget, dvs beräknade intäkter och utgifter kostnader

Utbetalning av anslag

Utbetalning sker mot rekvisition tidigast 1 månad före och senast 3 månader efter symposiets genomförande, i annat fall anses anslaget förverkat.

Ifylld rekvisitionsblankett skickas per epost till Maria Helgöstam <maria.helgostam@swgc.org>. I samband med rekvisition ska institutionens kontouppgifter för utbetalning registreras i ansökningsportalen. Logga in i portalen, välj aktuellt anslag och klicka "Registrera betalningsmottagare".

Rapportering

En kortfattad rapport (max 5 sidor) om symposiets genomförande ska inom 3 månader efter symposiets genomförande laddas upp i ansökningsportalen under fliken Rapportering för den aktuella ansökan.

Övrigt

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. Epost: maria.helgostam@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp
 
Länk till rekvisitionsblankett. Observera att rekvisitionsblanketten endast ska användas om ansökan beviljas och efter att kontrakt erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna.