Verksamhetsberättelse år 2019

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen organiserar WGS Wenner-Gren Distinguished Lectures, och bekostar inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center. Från akademisk synpunkt har Wenner-Gren Center ett centralt läge i Stockholm, och forskarna har nära till sina arbetsplatser vare sig den är Karolinska institutet, Stockholms universitet, KTH eller Handelshögskolan. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2019 från 42 olika nationer; Spanien, Indien, Italien och Tyskland var i nämnd ordning mest representerade. VD anordnade en Vårmottagning för hyresgästerna i festvåningen på Wenner-Gren Center den 6 och 7 maj.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands åtföljd av en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringa tid vid svenska lärosäten.
Under år 2019 stödde WGS totalt 97 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (16), svenska postdoktorer (1), sabbatsstipendiater (11), utländska postdoktorer (58) och seniora gästforskare (11). Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har andelen inkomna och beviljade ansökningar för kvinnliga sökanden i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2019 har 22 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 16 som stipendiater utomlands och 6 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.
Varje år inbjuds alla WG Fellows till en Fellow-träff på Wenner-Gren Center. I år ägde träffen rum den 13 september, där merparten av WG Fellows deltog. Två aktiva Fellows och två f.d. Fellow redogjorde under dagen för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden. Presentationerna följdes av en diskussion om stresshantering som leddes av Anna Bennich, samt en diskussion om WG Fellow-programmet som leddes av VD.

För tionde året i rad arrangerade WGS en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center den 12 september. Den riktar sig till WG Fellows och nyligen hemkomna postdoktorer, och annonseras via kontaktpersoner på universiteten i Stockholm/Uppsala-regionen. Dessutom inbjuds postdoktorer finansierade av Vetenskapsrådet och Ingvar Carlsson-stipendiater finansierade av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) samt unga forskare finansierade av Riksbankens jubileumsfond. Totalt deltog knappt 60 postdoktorer och unga forskare. Syftet är att informera om tjänstemöjligheter, forskningsfinansiering, etc. för unga forskare som planerar att etablera sig i Sverige. Tio olika forskningsfinansiärer presenterade sina program för stöd till forskare, och därefter ledde VD en diskussion om karriärplanering. En gemensam lunch gav deltagarna tillfälle att knyta kontakter.
De seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig främst till USA och Europa. Programmet för svenska postdoktorer har egentligen avvecklats, men en stipendiat har varit finansierad under detta år.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, men Stockholm/Uppsala-regionen var över-representerad med 60% av de beviljade stipendierna. Inte mindre än 22 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Frankrike, Indien, Storbritannien, Spanien och USA. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program. 

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från USA, Europa, Sydamerika och Asien, och de svenska värdinstitutionerna var främst i Stockholm/Uppsala-området.

WGS anordnade under 2019 tre symposier i egen regi, nämligen ”Mind the Gap - Bridging Secondary and Higher Education” (Organisatörer: Academia Europaea, samt Jan-Eric Gustafsson och Mikael Oliveberg), ”Amyloid diseases: from biochemistry to clinical applications” (Organisatörer: Astrid Gräslund, Agneta Nordberg, Per Roos, Pernilla Wittung Stafshede och Sebastian Wärmländer), och ”Mechanistic Homogeneous Catalysis - A meeting between theory and experiment” (Organisatörer: Fahmi Himo och Kálmán J Szabó). Alla ägde rum på Wenner- Gren Center.

WGS stöder företrädesvis externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under 2019 beviljades 14 ansökningar detta stöd.

Gästföreläsningar med stöd från WGS är av två slag: Wenner-Gren Distinguished Lectures och reguljära gästföreläsningar vid universitet och högskolor. Årets Distinguished Lecture har på den inbjudna forskarens begäran flyttats till 2020. Under året fick 10 forskare/institutioner anslag för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare. Denna form för stöd av internationellt forskarutbyte utnyttjas bl a av mindre universitet och högskolor, och årets gästföreläsare kom från Tyskland, Australien, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Norge och Spanien.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Under 2019 beviljades 113 resestipendier.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2019 har anslag beviljats för delfinansiering av ForskarFredag i Stockholm, utställningen Unga Forskare, Forskarskolan i Karlskoga, utveckling av fysikundervisningen vid Göteborgs universitet och CoRS-gruppens forskning inom diskret matematik i Östafrika.

Stockholm den 4 mars 2020

Britt-Marie Sjöberg
Verkställande direktör
Wenner-Gren Stiftelserna