Verksamhetsberättelse år 2020

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidareanordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen organiserar WGS Wenner-Gren Distinguished Lectures, och bekostar inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center med ett centralt läge i Stockholm. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2020 från 38 olika nationer; Indien, Spanien, Kina, Tyskland och Frankrike var i nämnd ordning mest representerade.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands åtföljd av en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringa tid vid svenska lärosäten.

Under år 2020 har WGS beviljat stöd till totalt 106 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (19), sabbatsstipendiater (14), utländska postdoktorer (66) och seniora gästforskare (17). På grund av covid-pandemin har ca en fjärdedel, främst bland de seniora forskarna, fått skjuta upp sina forskarutbyten till 2021. Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har andelen inkomna och beviljade ansökningar för kvinnliga sökanden i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2020 har 23 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 17 som stipendiater utomlands, 2 som stipendiater i Sverige och 4 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en Fellow-träff på Wenner-Gren Center. I år hölls träffen digitalt den 17 september, där merparten av aktiva WG Fellows deltog. Två Fellows redogjorde för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden. Alla deltagande Fellows rapporterade att de trots covid-pandemin har kunnat genomföra sina projekt med vissa modifieringar. Endast en av de nya Fellow-stipendiaterna har behövt skjuta upp sin start till 2021.

De seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig främst till USA och Europa. Emellertid har drygt 60% av stipendiaterna på grund av covid-pandemin fått skjuta upp sitt forskarutbyte till 2021.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, men Stockholm/Uppsala-regionen var överrepresenterad med 49% av de beviljade stipendierna. På grund av covid-pandemin har fyra stipendiater fått skjuta upp sin start till 2021. Inte mindre än 23 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Indien, Tyskland, Australien, Storbritannien,Kina, Frankrike och Spanien. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från USA, Europa,Sydamerika och Asien, och de svenska värdinstitutionerna var sprida över hela landet. Knappt 60% av stipendiaterna har på grund av covid-pandemin fått skjuta upp sitt forskarutbyte till 2021.

WGS stöder företrädesvis externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under 2020 beviljades 15 ansökningar detta stöd, men nio av dessa har på grund av covid-pandemin skjutits upp till 2021, och ett av symposierna har genomförts digitalt. De planerade tre WG-symposierna i egen regi kunde på grund av covid-pandemin inte arrangeras under året utan har preliminärt skjutits upp till hösten 2021.

Gästföreläsningar med stöd från WGS är av två slag: Wenner-Gren Distinguished Lectures och reguljära gästföreläsningar vid universitet och högskolor. Under året fick 3 forskare/institutioner anslag för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare, varav en gästföreläsning på grund av covid-pandemin skjutits upp till 2021. På grund av covid-pandemin arrangerades heller ingen Distinguished Lecture.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Under 2020 beviljades 116 resestipendier. På grund av covid-pandemin har 9 av de planerade konferenserna ställts in, 23 har blivit uppskjutna till 2021, och 6 har genomförts i digital form.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2020 har anslag beviljats för delfinansiering av ForskarFredag i Stockholm, utställningen Unga Forskare, Forskarskolan i Karlskoga, SonjaKovalevsky-dagarna, boken Forskardrömmar - En bok om svenska forskare som barn, och projektet Kommunikation av akut men osäker kunskap – Medierapportering och tillit i samband med Coronaviruset.

Stockholm den 8 mars 2021

Britt-Marie Sjöberg
Verkställande direktör
Wenner-Gren Stiftelserna