Verksamhetsberättelse år 2016

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen organiserar WGS Wenner-Gren Distinguished Lectures, och bekostar inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och
högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center. Från akademisk synpunkt har Wenner-Gren Center ett centralt läge i Stockholm, och forskarna har nära till sina arbetsplatser vare sig den är Karolinska institutet, Stockholms universitet, KTH eller Handelshögskolan. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. För uppgifter om fastighetens förvaltning, se Årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Forskarna kom under år 2016 från 49 olika nationer; Tyskland, Kina, Spanien, Indien, Italien, Japan, Australien, Frankrike, Ryssland, USA och Portugal var i nämnd ordning mest representerade. VD anordnade en särskild mottagning för hyresgästerna i festvåningen på Wenner-Gren Center den 9 och 10 maj.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands åtföljd av en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Beträffande gästforskare kan unga forskare komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora forskare från utlandet kan erhålla gästforskarstipendier.

Under år 2016 stödde WGS totalt 112 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt:
svenska postdoktorer (9), Wenner-Gren Fellows (29, inkl. 15 forskare), sabbatsstipendiater (10), utländska postdoktorer (52) och seniora gästforskare (12). Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och i de fall underlaget är tillräckligt omfattande har andelen inkomna och beviljade ansökningar för kvinnliga sökanden i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Programmet för svenska 
postdoktorer är under avveckling och endast förlängningsansökningar har beviljats detta år. Av de seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig drygt hälften till USA. 

I Wenner-Gren 
Fellow-programmet var under året 29 personer aktiva, 13 som stipendiater utomlands, 1 stipendiat i Sverige och 15 som forskare i Sverige. Under året utsågs fem nya stipendiater, som hade valt internationellt framstående forskargrupper i Australien, Nederländerna och USA för sin period utomlands. WG Fellow-programmet har utformats för att ge dessa stipendiater en möjlighet till en treårig utlandsvistelse och underlätta för dem att efter hemkomsten, som självständig forskare, bygga upp sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram har varit mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en Fellow-träff 
på Wenner-Gren Center. I år ägde träffen rum den 16 september, där mer än hälften av WG Fellows deltog. Tre aktiva WG Fellows och två f.d. Fellows redogjorde under dagen för sina erfarenheter av programmet, sin   aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden. Presentationerna följdes av en diskussion om WG Fellow-programmet. 

För 
åttonde året i rad arrangerade vi en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center den 15 september. Den riktar sig till WG Fellows och nyligen hemkomna postdoktorer, och annonseras via kontaktpersoner på universiteten. Dessutom inbjuds postdoktorer finansierade av Vetenskapsrådet och Ingvar Carlsson-stipendiater finansierade av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) samt unga forskare finansierade av Riksbankens jubileumsfond. Totalt deltog drygt sextio postdoktorer och unga forskare. Syftet är att informera om tjänstemöjligheter, forskningsfinansiering, etc. för unga forskare som planerar att etablera sig i Sverige. Tio olika forskningsfinansiärer presenterade sina program för stöd till forskare, och därefter ledde VD en diskussion om karriärplanering. En gemensam lunch gav deltagarna tillfälle att knyta kontakter.

Utländska 
postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, men Stockholm var över-representerad med 45% av de beviljade stipendierna. Inte mindre än 21 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kommer från följande länder (i nämnd ordning): Frankrike, Finland, Kina, Belgien, Storbritannien, Tyskland och USA. Beviljandegraden för nya ansökningar i detta program var 14%. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna har visat sig vara ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom från främst från Storbritannien och USA, och de svenska värdinstitutionerna var företrädesvis från Stockholmsområdet. 

WGS 
anordnade under 2016 tre symposier i egen regi, nämligen ”Brown adipose tissue and euthermia” med Barbara Cannon & Jan Nedergaard, Stockholm universitet, Sven Enerbäck, Göteborgs universitet, och Stephan Herzig, München, Tyskland, som organisatörer, ”Host-microbe interactions in the gut – from model systems to human disease” med Ylva Engström, Stockholms universitet, Peter Bergman, Karolinska sjukhuset, Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, som organisatörer, samt ”Research and policymaking in education” med Framtidens skola, Kungliga Vetenskapsakademien, som organisatör.  Alla ägde rum på Wenner-Gren Center, samt en halvdag på Kungliga Vetenskapsakademien för det sistnämnda symposiet. 

Externa symposier arrangeras vanligen med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell 
karaktär. Under 2016 beviljades 15 ansökningar detta stöd.

Gästföreläsningar 
med stöd från WGS är av två slag: Wenner-Gren Distinguished Lectures och reguljära gästföreläsningar vid universitet och högskolor. I maj 2016 gav professor Nancy Moran, University of Texas at Austin, USA, föreläsningar vid Stockholms och Uppsala universitet. Professor Moran har med stor framgång och internationell genomslagskraft studerat symbioser mellan insekter och mikroorganismer, vilka på ett avgörande sätt bidrar till insektssamhällenas överlevnad och det totala ekosystemet. Vidare fick 13 forskare/institutioner under året anslag för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare. Denna form av stöd av internationellt forskarutbyte utnyttjades av institutioner över hela landet bl. a av mindre universitet och högskolor, och gästföreläsarna kom från USA, Italien, Israel, Polen och Storbritannien.

WGS beviljar resebidrag för att delta i konferens, symposium eller workshop i 
utlandet till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige. Forskaren ska visa aktivitet genom att vara “chairperson”, ge en föreläsning eller presentera en poster. Under 2016 beviljades 78 resestipendier, varav 2 ur Torvard Laurents Minnesfond. 

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av 
kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2016 har anslag beviljats för delfinansiering av Forskarskolan i Karlskoga, Sonja Kovalevskydagarna, ForskarFredag i Stockholm, och utställningen Unga Forskare, samt ett projekt om homeopati inom akademiorganisationen ESASAC, och tryckningsbidrag till monografin ”The Kalligerges Pindar: A Study in Greek Renaissance Scholarship”.

Den vetenskapliga verksamheten under år 2016 finns mer 
detaljerat beskriven i nedan bifogad redovisning, som även innehåller en ekonomisk översikt av verksamheten under året.


Stockholm den 31 januari 2017

Britt-Marie Sjöberg
Verkställande direktör
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse