Verksamhetsberättelse år 2017

Wenner-Gren Stiftelserna (WGS) har som ändamål att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område. Detta sker
genom att WGS tillhandahåller bostäder för gästforskare vid Wenner-Gren Center i Stockholm och delar ut stipendier till svenska forskare som
vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige. Vidare anordnar WGS internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center, och ger bidrag till externa internationella symposier i Sverige. Reseanslag beviljas till yngre forskare för deltagande i konferenser, workshops och symposier. Slutligen organiserar WGS Wenner-Gren Distinguished Lectures, och bekostar inbjudan av gästföreläsare till svenska universitet och högskolor. Stiftelsernas administration är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäderna är belägna i Helicon, en halvcirkelformad trevåningsbyggnad inom Wenner-Gren Center. Från akademisk synpunkt har Wenner-Gren Center ett centralt läge i Stockholm, och forskarna har nära till sina arbetsplatser vare sig den är Karolinska institutet, Stockholms universitet, KTH eller Handelshögskolan. Totalt finns 156 lägenheter tillgängliga för utländska gästforskare under en period av maximalt två år. Hyrorna subventioneras med särskilda bostadsstipendier. Forskarna kom under år 2017 från 37 olika nationer; Tyskland, Indien, Kina, USA,
Italien, Spanien, Australien och Ryssland var i nämnd ordning mest representerade. VD anordnade en Vårmottagning för hyresgästerna i festvåningen på Wenner-Gren Center den 8 och 9 maj.

WGS erbjuder ett heltäckande stipendieprogram för internationellt forskarutbyte inom alla ämnesområden. Efter disputation kan särskilt
lovande unga svenska forskare (Wenner-Gren Fellows) erhålla stipendier för postdoktoral utbildning utomlands och repatriering till Sverige; programmet omfattar en treårig stipendieperiod utomlands åtföljd av en tvåårsperiod som forskare vid svenskt lärosäte efter hemkomsten. Seniora svenska forskare kan ansöka om sabbatsstipendier för vistelse utomlands. Unga forskare från utlandet kan komma till svenska lärosäten med hjälp av utländska postdoktorsstipendier, och seniora utländska forskare kan erhålla gästforskarstipendier för att tillbringa tid vid svenska lärosäten.

Under år 2017 stödde WGS totalt 110 stipendier inom programmet för internationellt forskarutbyte. Stipendierna fördelade sig på följande sätt: Wenner-Gren Fellows (17), svenska postdoktorer (2), sabbatsstipendiater (12), utländska postdoktorer (64) och seniora gästforskare (15). Det kan tilläggas att WGS noterar stipendiernas fördelning på kön och då underlaget är tillräckligt omfattande för jämförelser har andelen inkomna och beviljade ansökningar för kvinnliga sökanden i princip varit utan anmärkning. Vetenskapliga rådet följer fortlöpande upp denna fördelning.

Under 2017 har 31 forskare varit aktiva i Wenner-Gren Fellow-programmet, 15 som stipendiater utomlands och 2 i Sverige, samt 14 som forskare i Sverige. WG Fellow-programmet har utformats för att ge unga forskare en möjlighet till en treårig postdoktorsvistelse utomlands och att efter hemkomsten underlätta för dem att som självständig forskare starta sin verksamhet i Sverige. Varje Fellow erhåller som forskare ett engångsbidrag på 400 tkr, har möjlighet att rekrytera en postdoktor från utlandet och kan ansöka om ett planeringsbidrag på högst 30 tkr för att etablera samarbete med utländsk forskargrupp. Erfarenheterna av detta repatrieringsprogram är mycket positiva.

Varje år inbjuds alla WG Fellows till en Fellow-träff på Wenner-Gren Center. I år ägde träffen rum den 15 september, där två tredjedelar av
WG Fellows deltog. Fyra aktiva WG Fellows och en f.d. Fellow redogjorde under dagen för sina erfarenheter av programmet, sin aktuella forskningsverksamhet, och sina planer för framtiden. Presentationerna följdes av en diskussion om karriärvägar för unga forskare som leddes av styrelseledamoten prof. Hans Ellegren, Uppsala universitet, samt en diskussion om WG Fellow-programmet.

För nionde året i rad arrangerade WGS en ”Hemvändardag” på Wenner-Gren Center den 14 september. Den riktar sig till WG Fellows och nyligen
hemkomna postdoktorer, och annonseras via kontaktpersoner på universiteten. Dessutom inbjuds postdoktorer finansierade av Vetenskapsrådet och Ingvar Carlsson-stipendiater finansierade av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) samt unga forskare finansierade av Riksbankens jubileumsfond. Totalt deltog drygt åttio postdoktorer och unga forskare. Syftet är att informera om tjänstemöjligheter, forskningsfinansiering,
etc. för unga forskare som planerar att etablera sig i Sverige. Nio olika forskningsfinansiärer presenterade sina program för stöd till forskare, och därefter ledde VD en diskussion om karriärplanering. En gemensam lunch gav deltagarna tillfälle att knyta kontakter.

De seniora svenska sabbatsstipendiaterna sökte sig främst till USA och Europa. Programmet för svenska postdoktorer har egentligen avvecklats, men förlängningsperioden har kvarstått för 1 stipendiat och 1 stipendiat har av särskilda skäl beviljats 1 års utlandsstipendium detta år.

Utländska postdoktorer sökte sig till lärosäten över hela landet, men Stockholm var över-representerad med 42% av de beviljade stipendierna. Inte mindre än 23 länder var representerade bland stipendiaterna, som främst kom från följande länder (i nämnd ordning): Frankrike, Spanien, Finland, Italien, Kina, Indien, Storbritannien, USA och Danmark. Unga välutbildade forskare från utlandet utgör ett viktigt tillskott till svensk forskning, och relativt få forskningsfinansiärer satsar på denna typ av stöd. De utländska postdoktorsstipendierna är ett av stiftelsernas mest uppskattade program.

De oftast mycket högt kvalificerade seniora gästforskarna erhåller stipendier för att täcka de ökade levnadskostnaderna för en vistelse i Sverige, då de som regel behåller sin lön från heminstitutionen. Gästforskarna kom främst från Europa och USA, och de svenska värdinstitutionerna var företrädesvis i Stockholmsområdet.

WGS anordnade under 2017 tre symposier i egen regi, nämligen ”Crossing over to the future: Interdisciplinarity in research and higher education” (organisatör: Academia Europaea), ”Planetary atmospheres: on Earth, in the solar system, and on exoplanets” (organisatörer: Lennart Bengtsson, Max-Planck-Institute for Meteorology, Tyskland; Alexis Brandeker, Stockholms universitet; Markus Jansson, Stockholms universitet; Michael Way, NASA, USA), och ”Knowledge resistance and how to cure it” (organisatörer: Arne Jarrick, Stockholms universitet; Dan Larhammar, Uppsala universitet; Åsa Wikforss, Stockholms universitet).  Alla ägde rum på Wenner-Gren Center.

WGS stöder företrädesvis externa symposier med ett väl avgränsat tema och med en klar internationell karaktär. Under 2017 beviljades
17 ansökningar detta stöd.

Gästföreläsningar med stöd från WGS är av två slag: Wenner-Gren Distinguished Lectures och reguljära gästföreläsningar vid universitet och högskolor. I maj 2017 gav professor John Diffley, The Francis Crick Institute, Storbritannien, föreläsningar vid Göteborgs och Umeå universitet. Professor Diffley har med stor framgång och internationell genomslagskraft studerat hur nytillverkning av det genetiska materialet sker i jästceller och i våra egna celler, vilket sannolikt i framtiden kan användas för att påverka DNA-syntesen i mänskliga celler bl a i kampen mot cancer. Vidare fick 15 forskare/institutioner under året anslag för att bjuda in framstående utländska gästföreläsare. Denna form för stöd av internationellt forskarutbyte utnyttjades främst av institutioner i Stockholm/Uppsala-området bl a av mindre universitet och högskolor, och årets gästföreläsare kom från Storbritannien, USA, Laos, Kanada, Ryssland och Schweiz.

WGS beviljar resebidrag till yngre, disputerade forskare verksamma i Sverige för att delta i konferens, symposium eller workshop i utlandet. Forskaren ska visa aktivitet genom att ge en föreläsning, presentera en poster eller vara “chairperson”. Under 2017 beviljades 94 resestipendier.

WGS anslår medel (Särskilda anslag) för spridande av kunskap om forskning och forskarutbildning, vilket på sikt förväntas främja stiftelsernas ändamål. Under 2017 har anslag beviljats för delfinansiering av Forskarskolan i Karlskoga, ForskarFredag i Stockholm, och utställningen
Unga Forskare.

Den vetenskapliga verksamheten under år 2017 finns mer detaljerat beskriven i nedan bifogad redovisning, som även innehåller en ekonomisk översikt av verksamheten under året.


Stockholm den 19 mars 2018

Britt-Marie Sjöberg
Verkställande direktör Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse