Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina

Stipendierna är avsedda att underlätta för disputerad forskare från Ukraina som kommit till Sverige efter 24 februari 2022 att verka vid svensk akademisk institution.

Behörig att söka

Svensk forskare som är värd för disputerad forskare från Ukraina. Sökanden kan endast lämna in en ansökan om gästforskare vid varje ansökningstillfälle.

Ansökningstid

Ansökan kan göras när som helst under året. Besked om utdelning kan som regel ges inom 1 månad.

Omfattning av stipendierna

Stipendierna beviljas för en tid av lägst 3 och högst 12 månader.

Ansökans innehåll

Se även "Villkor och ansökningsförfarande" nedan. Ansökan sammanfattas på första sidan. Använd följande underrubriker: Forskningsprojektet; Gästforskarens utbildning och kompetens; Gästforskarens betydelse för sökanden/värdinstitutionen. 

Till ansökan skall fogas en kortfattad beskrivning av det planerade forskningsprojektet (högst 5 sidor, inkl. referenser), gästforskarens meritförteckning (curriculum vitae) samt förteckning över 10 utvalda publikationer. Huvudmannens CV bifogas även (kort version) samt lista på 10 utvalda publikationer. Alla bilagor ska skrivas i Times storlek 12.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, MEN sidan som heter"personuppgifter" där man bl a fyller i sin adress, disputationsdatum osv ska skrivas på svenska. "Annan adress" fyller man endast i om man vill ha korrespondens från oss skickad till annan adress än sin institutionsadress.

Utbetalning av stipendium

Stipendiet utbetalas kvartalsvis i förskott efter framställan som för varje gång undertecknas av värd och stipendiat. Rekvisition om utbetalning av stipendiet skall inges till Vetenskapssekretariatet 15 dagar före varje utbetalningsdag. Beviljat stipendium betalas ut direkt till gästforskaren.  

Länk till rekvisitionsblankett.

Villkor och ansökningsförfarande

Det skattefria stipendiet är på 28.000 kr per månad. Stipendier från annat håll på ett belopp upp till totalt 100.000 kronor/år kan godtas som komplement till WGS-stipendiet. Stipendiet skall utnyttjas i Sverige inom den tid och för det ändamål som angivits i ansökan.
Efter stipendietidens utgång skall kort rapport inges till Vetenskapssekretariatet. I publikationer som skrivs under stipendietiden skall anges att finansiellt stöd erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna (The Wenner-Gren Foundations).

Ansökan skall göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Vid frågor, vänligen kontakta Britt-Marie Sjöberg. Tel: 08-736 98 16. E-mail: britt-marie.sjoberg@swgc.org 

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp